Phối hợp xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài và tổ chức Hội thảo kết nối, chuyển giao công nghệ

Phối hợp xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài và tổ chức Hội thảo kết nối, chuyển giao công nghệ
Căn cứ Công văn số 779/BKHCN-ƯDCN ngày 13/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài và tổ chức Hội thảo kết nối, chuyển giao công nghệ;
Căn cứ Công văn số 2132/VP-KGVX ngày 14/3/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc truyền đạt ý kiến Lãnh đạo UBND tỉnh (Công văn số 779/BKHCN-ƯDCN ngày 13/3/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ). Qua đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Công văn số 779/BKHCN-ƯDCN triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.
Đề có cơ sở tham mưu UBND tỉnh đề xuất nhu cầu công nghệ với Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ngành phối hợp thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đơn vị, ngành quản lý đăng ký, đề xuất nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ nước ngoài; đăng ký nhu cầu tham gia Hội thảo kết nối, chuyển giao công nhệ dự kiến tổ chức trong tháng 6/2024 tại Tp. HCM.
Thông tin đăng ký, đề xuất (theo Mẫu phiếu kèm theo) gửi trực tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua email pqlcn-sokhcn@tayninh.gov.vn chậm nhất ngày 10/4/2024 để Sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.
Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Chuyên ngành – Sở Khoa học và Công nghệ; điện thoại: 0276.3824425; Email: pqlcn-sokhcn@tayninh.gov.vn.
Trân trọng./.
- Toàn văn bản: xem chi tiết tại đây
- Các văn bản liên quan
- Mẫu phiếu
P.QLCN Sở KH&CN Tây Ninh
Sở KH&CN Tây Ninh
Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
Scroll